Complaints related to the coronavirus

Do you have any complaints in relation to the coronavirus, or do you have signals which concern the safety of your workplace or the circumstances under which you have to work? Or do you notice any fraud which concerns corona-related subsidies or arrangements? Please notify the Inspectorate SZW and use the form on this page.

Information in German, Polish of Romanian? Please look further down this page.

By completing this special report form, complaints and risks in relation to the coronavirus at the workplace can be handled in the best possible way. It is also a way to notify fraud in relation to corona. Unfortunately, the Inspectorate SZW will not be able to investigate every notification. Your notification will be investigated if the subject matter concerns health and safety rules and regulations at work and if there is enough information to conduct investigations.

Even if we are unable to investigate your complaint, your information is nevertheless important to us. We will use the information to get an overview of the problems which are at issue around corona at the workplace.

Once you have filed the form, you will get a response as soon as possible or alternatively, one of our staff members will contact you for more information.

If you have any questions about the risks of corona at work, please use this contact form.

If you have any complaints or signals not related to corona? Please use our digital complaint form.

Note: This form is also available in Dutch, and also in German.

Corona-bezogene Beschwerden und Signale

Haben Sie im Zusammenhang mit dem Coronavirus Beschwerden oder Signale bezüglich der Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes oder der Bedingungen, unter denen Sie arbeiten müssen? Oder beobachten Sie Betrug mit Corona-bezogenen Zuschüssen, Subventionen oder Regelungen? Bitte melden Sie dies dann der Inspectie SZW (niederländische Aufsichtsbehörde für Soziales und Arbeit). Verwenden Sie dazu das Formular auf dieser Seite.

Mit dem Ausfüllen unseres speziellen Meldeformulars können Beschwerden oder Signale über Risiken von Corona am Arbeitsplatz optimal bearbeitet werden. Sie können so auch Betrugsfälle im Rahmen von Corona melden. Als Inspectie SZW können wir leider nicht alles untersuchen. Ihre Meldung wird überprüft, wenn sie inhaltlich mit Rechtsvorschriften bezüglich einer gesunden, sicheren und fairen Tätigkeit zusammenhängt und genügend Informationen für eine Überprüfung verfügbar sind. Die Informationen, die Sie uns erteilen, sind auch dann für uns wichtig, wenn wir Ihre Meldung nicht weiter untersuchen können. Wir nutzen diese Informationen in dem Fall, um einen guten Gesamtüberblick über die Probleme zu bekommen, die hinsichtlich Corona am Arbeitsplatz auftreten können.

Wenn Sie das Formular eingereicht haben, antworten wir Ihnen so schnell wie möglich. Oder einer unserer Mitarbeiter setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um weitere Fragen zu stellen.

Haben Sie Fragen zu den Risiken von Corona an Ihrem Arbeitsplatz oder für Ihre Arbeit oder andere Fragen? Bitte nutzen Sie dann dieses Kontaktformular (Englisch).

Haben Sie Beschwerden oder Signale, die nicht mit Corona zusammenhängen? Verwenden Sie dann dieses Beschwerdeformular (Englisch)

Dieses Formular ist auch auf Niederländisch verfügbar.

Skargi i sygnały związane z koronawirusem, dotyczące sytuacji w miejscu pracy

Czy w związku z koronawirusem ma Pan(i) skargi albo chce Pan(i) zgłosić sygnały dotyczące bezpieczeństwa w Pana(i) miejscu pracy bądź warunków, w jakich musi Pan(i) wykonywać pracę? Czy też widzi Pan(i), że mają miejsce nadużycia w związku z dotacjami lub regulacjami w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa? W takim razie proszę to zgłosić Inspekcji Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Można to uczynić, wypełniając formularz na tej stronie.

Dzięki wypełnieniu tego specjalnego formularza zgłoszeniowego możliwe jest jak najszybsze rozpatrzenie skarg oraz sygnałów dotyczących zagrożeń związanych z koronawirusem w miejscu pracy. Może Pan(i) także w ten sposób zgłosić nadużycia związane z koronawirusem. Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia nie jest niestety w stanie zbadać wszystkich zgłoszonych sytuacji. W sprawie będącej przedmiotem Pana(i) zgłoszenia zostanie przeprowadzone dochodzenie, jeżeli ma ona związek z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi zdrowych, bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, a także jest wystarczająco dużo informacji, aby móc przeprowadzić dochodzenie.  Ale nawet wtedy, gdy nie będziemy w stanie przeprowadzić dochodzenia w sprawie Pana(i) zgłoszenia, przekazane przez Pana(ią) informacje są dla nas ważne. Te informacje wykorzystujemy wówczas po to, aby stworzyć sobie dobry ogólny obraz problemów, jakie istnieją w miejscu pracy w związku z koronawirusem.

Po wysłaniu formularza otrzyma Pan(i) od nas jak najszybciej odpowiedź, albo ktoś z naszych pracowników skontaktuje się z Panem(ią) w celu zadania dodatkowych pytań.

W razie, jeżeli ma Pan(i) pytania dotyczące zagrożeń związanych z koronawirusem w Pana miejscu pracy albo mających wpływ na wykonywaną przez Pana(ią) pracę, proszę wykorzystać w tym celu ten formularz kontaktowy.

Czy ma Pan(i) skargi albo sygnały, które nie są związane z koronawirusem? Proszę wówczas wykorzystać jeden z innych formularzy zgłoszeniowych.

Note: this form is also available in English and in German.

Reclamații și sesizări în contextul Coronavirusului (Covid-19) la locul de muncă

Aveți reclamații în legătură cu Coronavirusul sau semnalări cu privire la siguranța la locul dumneavoastră de muncă sau circumstanțele în care trebuie să lucrați? Sau vedeţi că se comite fraudă cu subvențiile sau reglementările relatate Coronavirusului? Sesizați acest lucru Inspectoratului SZW. O puteți face cu formularul de pe această pagină.

Prin completarea acestui formular special de sesizare, plângerile sau semnalările privind riscurile Coronavirusului la locul de muncă pot fi tratate cât mai bine posibil. Puteți raporta astfel și frauda în domeniul Coronavirusului. Din păcate, în calitate de Inspectorat SZW, nu putem investiga totul. Sesizarea dumneavoastră va fi investigată în cazul în care subiectul este legat de legile și reglementările în domeniul sănătății, securității și  al muncii echitabile și există suficiente informaţii pentru a efectua cercetări. Chiar dacă nu putem investiga sesizarea dumneavoastră, informaţiile dumneavoastră sunt totuși importante pentru noi. Folosim astfel de informații pentru a obține o imagine de ansamblu a problemelor ce au loc în contextul Coronavirusului la locul de muncă.

Dacă ați trimis formularul, veți primi cât mai curând posibil un răspuns din partea noastră sau unul dintre angajații noștri vă va contacta pentru întrebări suplimentare.

Dacă aveți întrebări cu privire la riscurile Coronavirusului la sau pentru locul dumneavoastră de muncă, vă rugăm să utilizați acest formular de contact.

Aveți vreo plângere sau sesizare care nu are nicio legătură cu Coronavirusul? Utilizați atunci unul dintre celelalte formulare de sesizare.

Notă:  acest formular este, de asemenea, disponibil în limba engleză și în limba germană.